Maybe you meant: dakunesu, pinch_(nesume), rupinesu, or sunesuki